Karol Hiller Kompozycja O (1928)

Wojciech Łuczak,
Łódzkie Towarzystwo Przyjaciół Książki, X 2, (1982)Leszek Rózga,
Bez tytułu [Grzegorz Matuszak],
rysunek ołówkiem, 2007

ZAPROSZENIE

KOMUNIKAT 116

ZAPROSZENIE

ZAPROSZENIE

Zarząd ŁTPK zaprasza do Klubu Nauczyciela (przy ul. Piotrkowskiej 137) w dniu 10 kwietnia 2019 r. o godz. 17:00 na prezentację grafiki Eleny Nevzorovej - Kmech.
W programie wieczoru spotkanie z Autorką

ZAPROSZENIE

KOMUNIKAT 114

ZAPROSZENIE

ZAPROSZENIE

ZAPROSZENIE

ZAPROSZENIE

ZAPROSZENIE

KOMUNIKAT 113

ZAPROSZENIE

ZAPROSZENIE

ZAPROSZENIE

ZAPROSZENIE

ZAPROSZENIE

ZAPROSZENIE

KOMUNIKAT 112

ZAPROSZENIE

KOMUNIKAT 110

Nasz jubileusz*

Otwarcie zebrania, powitanie gości

Wr�czenie odznaczenia "Gloria Artis"

Życzenia i wystąpienia okolicznościowe

Nadanie honorowego członkowstwa Romanowi Nowoszewskiemu

----

* Program uroczystości w zaproszeniu poniżejZAPROSZENIE

ZAPROSZENIE

ZAPROSZENIE

ZAPROSZENIE

ZAPROSZENIE

KOMUNIKAT 97 (fragmenty)

XIV WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE

We wtorek, 5 czerwca 2012 r. w sali konferencyjnej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka J. Piłsudskiego w Łodzi przy ul. Gdańskiej 100/102 odbyło się XIV Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze ŁTPK. Uczestniczyło w nim 28 członków zwyczajnych oraz członek honorowy p. Cecylia Duninowa. Przewodniczył zebraniu Jan Janiak.
Łódzkie Towarzystwo Przyjaciół Książki według stanu na 5 czerwca 2012 r. liczy 63 członków zwyczajnych oraz 3 członków honorowych, są nimi pp. Cecylia Duninowa, Stanisław Kołodziejczyk i Krzysztof Sa�asi�ski. W okresie kadencji 2008-2012 stan Towarzystwa zmniejszył się o 18 członków, 9 osób zmarło. Zarząd przyjął do ŁTPK 5 osób, a 14 skreślił za brak aktywności i niepłacenie składek. W kadencji ogółem odbyło się 31 imprez i spotkań bibliofilskich, na których przeciętna frekwencja wynosiła około 30 osób. Zarząd odbył 18 posiedzeń. W latach 2008-2012 ukazały się dwie publikacje sygnowane przez ŁTPK: G. Matuszaka Byłem częstym gościem księgarń i antykwariatów. Rekonstrukcja autoportretu bibliofila Janusza Dunina w opracowaniu Włodzimierza Rudnickiego, wydana sumptem Cecylii Duninowej oraz Oficyna Bibliofilów 2000-2010. Drugie dziesięciolecie przygotowana i sfinansowana przez Marka Szukalaka. Ponadto drukiem ukazały się trzy „Komunikaty” (numery 94, 95, 96) oraz 25 zaproszeń. Informacje o działalności Towarzystwa były zamieszczane w każdym tomie „Akapitu”, rocznika Towarzystwa Bibliofilów Polskich w Warszawie.
Po wysłuchaniu sprawozdań: Zarządu z okresu kadencji 2008-2012 przedstawionego przez p.o. prezesa Barbarę Czajkę i Komisji Rewizyjnej wygłoszonego przez jej przewodniczącego Witolda Nakielskiego oraz krótkiej dyskusji jednogłośnie zebrani udzielili Zarządowi absolutorium.
Następnie odbyły się, w głosowaniu tajnym, wybory prezesa ŁTPK, Zarządu i Komisji Rewizyjnej. W dyskusji, w której wzięło udział 10 osób (Z. Kłapciński, B. Czajka, L. Leszczyński, J. Ladorucki, M. Szukalak, W. Rudnicki, J. Janiak, G. Matuszak, K. Bronowski i W. Nakielski), zabierający głos skoncentrowali się nad kierunkami działalności Towarzystwa w kadencji 2012-2016.
W dalszej częci zebrania jego uczestnicy jednomyślnie nadali godność członka honorowego p. Stanisławowi Tyszkiewiczowi, który otrzymał stosowny dyplom potwierdzający to wyróżnienie.

MUSIMY POBUDZIĆ AKTYWNOŚĆ NASZEGO TOWARZYSTWA
TRZY PYTANIA DO PREZESA ŁTPK GRZEGORZA MATUSZAKA

- Gratuluję wyboru! Chcę jednak zapytać o powody, dla których zdecydowałeś się po ośmiu latach przerwy ponownie ubiegać się o funkcję prezesa.
- Dziękuję za dobre słowo! W 2004 r., gdy po 16 latach pełnienia funkcji prezesa, zdecydowałem, że czas na zmianę, wierzyłem, że nowy prezes da Towarzystwu impuls do ożywienia jego działalności, pojawienia się nowych pomysłów i nowej formuły funkcjonowania ŁTPK. Z rónych względów tak się nie stało. Popadliśmy w szczególny rodzaj społecznej anemii: zmniejszyła się liczba członków (w stosunku do 1981 r., kiedy to do Towarzystwa należały 124 osoby, jest to ubytek prawie 50-procentowy), znikoma jest liczba publikacji własnych, sygnowanych przez ŁTPK, w spotkaniach bibliofilskich w miarę regularnie uczestniczy mniej niż połowa członków. Staliśmy się stowarzyszeniem zrzeszającym głównie emerytów, nie potrafimy wzbudzić zainteresowania problemami bibliofilstwa wśród ludzi młodych, między innymi studentów, nauczycieli, ludzi sztuki i kultury. Myślę, że podobne opinie wyrażali koleżanki i koledzy, którzy troszczą się o przyszłość ŁTPK i którzy namówili mnie do kandydowania. W tajnym głosowaniu 27 uczestników Walnego Zebrania zechciało mi zaufać i powierzyć funkcję prezesa.
- Co zatem nowy prezes zamierza ?
- Przede wszystkim musimy w nowy sposób zaistnieć w przestrzeni społecznej. Cieszę się, że powszechną aprobatę uczestników XIV Walnego Zebrania zyskała propozycja utworzenia strony w Internecie, może za jej pośrednictwem zainteresujemy bibliofilstwem szerszy niż dotychczas krąg ludzi, którym bliskie są sprawy książki. Uporządkować trzeba wszystkie sprawy formalne dotyczące funkcjonowania ŁTPK, między innymi dotyczące naszej siedziby w Łódzkim Domu Kultury, dokonać zmiany wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym, czyli oficjalnie potwierdzić nasze istnienie, trzeba także uporządkować archiwum Towarzystwa, znaleźć dla niego odpowiednie lokum i ochronić przed rozproszeniem. Chcę wydawać przynajmniej dwa razy w roku „Komunikaty”, tak jak to kiedyś bywało, które będą informować członków i sympatyków o tym co się dzieje w Towarzystwie. Na pierwszym posiedzeniu Zarządu uzgodniliśmy, że kandydaci na członków ŁTPK powinni przed przyjęciem być zapraszani na kilka spotkań jako sympatycy, abyśmy mogli ich nieco bliżej poznać, a im dać szansę poznania nas. Nie mogą powtarzać się przypadki przyjęć do Towarzystwa osób, które potem ani razu nie przychodzą na nasze imprezy, nie wyrażają gotowości płacenia wpisowego, składki członkowskiej i trzeba je skreślać.
- Dlaczego warto być bibliofilem, a do tego jeszcze członkiem Łodzkiego Towarzystwa Przyjaciół Książki?
- Od lat powtarzam i nie zmieniam zdania, że bibliofilstwo jest pięknym sposobem dowartościowania życia, nadania mu nowych barw i kształtów, zapewne może nieco elitarnym, ale szeroko dostępnym obszarem intelektualnej przygody, estetycznej satysfakcji i twórczego uczestnictwa w kulturze. Dobrze jest tą satysfakcję dzielić z innymi ludźmi, którzy podobnie jak my traktują książkę, wymieniać z nimi poglądy, poznawać ich księgozbiory i kolekcje. Takich ludzi miłośnicy pięknych i rzadkich książek spotkają w ŁTPK. Serdecznie zapraszam, z sympatią powitamy ich w gronie naszego Towarzystwa. Warto przy tym pamiętać, że Łódzkie Towarzystwo Przyjaciół Książki istnieje już 45 lat i że czujemy się kontynuatorami liczących już 85 lat łódzkich tradycji bibliofilskich zapoczątkowanych w 1927 r. przez Towarzystwo Bibliofilów w Łodzi.
- Dziękuję za rozmowę.
Pytania zadawał i wysłuchał odpowiedzi gm.

KOMUNIKAT 106


KOMUNIKAT 107


KOMUNIKAT 108


KOMUNIKAT 109

Jeżeli zobaczysz nieścisłość lub błąd na tej stronie www - napisz e-mail - poprawimy
albo przez formularz kontaktowy
Poprawny CSS!Valid XHTML 1.0 Strict